Francais English

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτική και εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου. Η δραστηριότητά μας εστιάζει σε θέματα ενοχικού, εμπραγμάτου, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου.

Ιδιαίτερο κομμάτι της δραστηριότητάς μας αφορά υποθέσεις με διεθνή διάσταση. Το διεθνές στοιχείο των υποθέσεων οφείλεται συχνά στις διαφορετικές ιθαγένειες των εμπλεκόμενων μερών παραδείγματος χάριν σε περιπτώσεις μεικτών γάμων, στην ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων σε περισσότερες της μίας χώρες, στο ότι ο τόπος διαμονής των ενδιαφερομένων διαφέρει από τον τόπο όπου ανακύπτει το υπό εξέταση πρόβλημα.

Η ελευθερία κυκλοφορίας και εγκατάστασης προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη συμβατικών και προσωπικών σχέσεων που ξεπερνούν τα σύνορα μιας χώρας. Η κινητικότητα αυτή ενώ είναι επιθυμητή οδηγεί ενίοτε σε πολύπλοκα και δυσχερώς επιλύσιμα νομικά προβλήματα λόγω των διαφορών μεταξύ των νομοθεσιών όπως επίσης και της πλειονότητας των αρμόδιων δικαστηρίων.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίσταται ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο σώμα κανόνων που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων με διασυνοριακή διάσταση. Η διαρκής κινητικότητα πολιτών καθιστά μεταξύ άλλων αναγκαίο τον προγραμματισμό ως προς θέματα οργάνωσης της περιουσίας, των προσωπικών σχέσεων ή της κληρονομικής διαδοχής.

Στο πλαίσιο υποθέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας ένα ιδιαίτερο κομμάτι αφορά υποθέσεις ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Νέα ζευγάρια, γυναίκες και άνδρες στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν οικογένεια φεύγουν από τη χώρα τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που είτε απαγορεύονται στη χώρα τους είτε παρέχονται υπό ιδιαίτερα περιοριστικούς όρους. Η προσπάθειά μας έγκειται στο να απλοποιήσει την προσπάθεια ανθρώπων που καταφεύγουν σε αυτές τις υπηρεσίες παρέχοντας την αναγκαία ανάλυση των νομικών παραμέτρων που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή τους ιδίως όταν συνδέονται με κάποια αλλοδαπή έννομη τάξη.
Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Ελληνικό νομικό πλαίσιο – Επιτρεπόμενες τεχνικές

Το νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της Ελλάδας είναι ένα από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη. Ο νόμος 3389/2002 και ο νόμος 3305/2005 αποτελούν τον βασικό κορμό των ρυθμίσεων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η χώρα μας με την υιοθέτηση του νόμου 3389/2002 επέτρεψε την πλειονότητα των δυνατών τεχνικών ιατρικής υποβοήθησης στην αναπαραγωγή και ειδικότερα και ειδικότερα τις ακόλουθες:

  • Τεχνητή γονιμοποίηση με δωρεά σπερματοζωαρίων
  • Τεχνητή γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίωνs
  • Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση
  • Παρένθετη μητρότητα

Η προσφυγή σε κάποια τεχνική ιατρικής υποβοήθησης στην αναπαραγωγή θέτει σοβαρά νομικά ζητήματα, τα οποία χρήζουν προσεκτικής μελέτης από τους ενδιαφερόμενους. Ιδιαίτερη σημασία μεταξύ άλλων έχουν οι προϋποθέσεις πρόσβασης στις τεχνικές, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται και ανακαλείται η συναίνεση, το καθεστώς του γενετικού υλικού που χρησιμοποιείται. Τα θέματα που τίθενται από την προσφυγή στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας ή από την μεταθανάτια προσφυγή σε κάποια τεχνική υποβοήθησης στην αναπαραγωγή είναι ακόμα πιο λεπτά και χρήζουν επίσης ιδιαίτερης προσοχής.

Εξάλλου, το γεγονός ότι οι δυνατότητες προσφυγής στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι ευρείες έχει καταστήσει την Ελλάδα τόπο προσέλκυσης ανθρώπων από πολλές χώρες του εξωτερικού με ρυθμίσεις πολύ πιο περιοριστικές. Ένας σημαντικός αριθμός εξ αυτών έρχονται από την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία. Η διαφορά μεταξύ των νομοθεσιών της χώρας προέλευσης των ενδιαφερομένων και της χώρας όπου παρέχεται η σχετική υπηρεσία καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη και αναγκαία τη νομική πληροφόρηση.

Στόχος του γραφείου είναι να παρέχει συμβουλευτική σε σχέση με την προσφυγή σε τεχνικές ιατρικής υποβοήθησης στην αναπαραγωγή. Η συγκριτική έρευνα που έχουμε πραγματοποιήσει σε θέματα υποβοήθησης στην αναπαραγωγή καθώς και η συνεργασία με δικηγόρους του εξωτερικού εξειδικευμένους στο πεδίο αυτό μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε με επάρκεια στα ζητήματα που μας τίθενται.